Adatvédelem - Alexandra Academy

Adatvédelem

 • Az adatkezelő adatai
 • Név: Beautylex Kft.
 • Székhely: 1149 Budapest, Egressy tér 10/A. I.1.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-176485
 • Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
 • Adószám: 24670092-2-42
 • E-mail: info@patkosalexandra.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.alexandra-academy.com honlapot és online áruházat a Beautylex Kft. üzemelteti. A Beautylex Kft. (továbbiakban szolgáltató), kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Hivatkozott hatályos jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

A Beautylex Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Amennyiben a vásárló nem saját személyes adatait meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A WWW.ALEXANDRA-ACADEMY.COM HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont kezdete, vége, a látogató operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, számítógépének IP címe az utolsó szakasz kivételével, valamint a felhasználó földrajzi elhelyezkedése.
Az adatkezelés időtartama: a felhasználó számítógépe IP címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül, a többi adat tekintetében egy hónap.

WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ, FIÓK

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
– a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
– a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől vagy vásárlástól számított négy év,
– a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

SZEMINÁRIUM REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: a szemináriumra történő regisztráció, számla kiállítása, a résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a jelentkezés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
– a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
– a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől vagy vásárlástól számított négy év,
– a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, e-mail cím, név, hírlevéllel történő megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
– a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
– a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 5 év
A hírlevél és direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
– e-mail útján, az info@patkosalexandra.hu címen
– postai úton, a Beautylex Kft., 1049 Budapest, Egressy tér 10/A. I.1.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATKEZELÉSE

A portál html kódja a Beautylex Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A Beautylex Kft. és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást: www.mediacenter.hu/ugyf.php
A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást kérni.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Beautylex Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy üzemelteti, hogy a kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Beautylex Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A szerver által rögzített látogatási statisztikákhoz kizárólag a Beautylex Kft. ezen adatok elemzésével megbízott munkatársai férnek hozzá.
A Beautylex Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a Beautylex Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
A kezelt adatok köre: fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.
Az adatkezelés időtartama:
– a visszárubizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év,
– a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,
– a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett kérelmére a Beautylex Kft, mint adatkezelő 30 napon belül, ingyen tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
A Beautylex Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
A Beautylex Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Beautylex Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A Beautylex Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (újPtk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Amennyiben a Beautylex Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, kérem itt jelezze: Beautylex Kft., Patkós Alexandra, Tel: 70/532-3013, vagy az info@patkosalexandra.hu email címen.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: Regisztráció: NAIH-85353/2015. Hírlevél és marketing tevékenység: NAIH-85352/2015. Webáruház működtetése: NAIH-85355/2015. Szemináriumi jelentkezés: NAIH-85356/2015.